Ikke ta kunstfagene fra de minste barna!

Høringsuttalelse om førskolelærerutdanningen

Forslaget til ny førskolelærerutdanning risikerer å frata de minste barna deres aller viktigste og naturlige lære- og utviklingsprosesser. FKS ber Kunnskapsdepartementet sette kunstfagene i høysetet og følge de positive føringene lagt i Ungdomsskolemeldingen.


Estetiske prosesser som fri dramatisk lek, kreativ dans, førverbal kommunikasjon og fantasi er små barns naturlige lære- og utviklingsformer, derfor må kunstfagene settes i høysetet når rammeplanen for førskolelærerutdanningen skal endres. Nå står de i stedet i fare for å bli kraftig marginalisert.

I forslaget til ny rammeplan for førskolelærerutdanningen går Kunnskapsdepartementet faktisk i motsatt retning av de føringer det selv har lagt i Ungdomsskolemeldingen. Mens ungdomsskolen endelig går i retning av mer praktisk undervisning og kunstfag, står barnehagene i fare for å innføre økt teoretisering og la skolepedagogikken fortrenge kunstfagene. 

FKS har i dag sendt sin høringsuttalelse til departementet og advarer mot å ta kunstfagene fra de minste barna. FKS gir følgende anbefalinger:

  • Ny forskrift for rammeplan for førskolelærerutdanningen må ta opp føringene fra Ungdomsskolemeldingen og gi økt – ikke redusert – fokus på praktiske læreprosesser og kunstfag.
  • Kunstfagene må får en mer fremtredende plass i utdanningen og anses som viktig basiskompetanse for hele feltet, og ikke begrenses til ett kunnskapsområde med stort og diffust omfang.
  • Kunstfagene må inngå som obligatoriske fag i alle tre studieår og ikke kunne velges bort i 3. studieår.
  • Flere kunstfag må eksplisitt trekkes inn i rammeplanen, særlig ønsker FKS et økt fokus på dans, kreativ norsk og medierte kunstformer.
  • Studiepoeng må følge fag for å sikre utdanningens attraktivitet og at kunstfagene blir synliggjort som viktig fagkompetanse.
  • Kunnskap om det flerkulturelle samfunn og minoritetskulturer må settes i sammenheng med alle barns hverdag og innarbeides i alle fagområder. For kunstfagene skal temaet vektlegges gjennom fokus på kvalitet, likeverd og økt bredde og mangfold av og i kunstuttrykk.
  • Om utdanningen skal bytte navn, så må betegnelser som fremhever barnehagens spesielle karakter og klart skiller den fra skole vurderes. Et mulig alternativ er barnehagepedagog.

De aller minst utvikler seg naturlig kreativ lek og kunstfaglige uttrykk i barnehagen.

De aller minst utvikler seg naturlig kreativ lek og kunstfaglige uttrykk i barnehagen.

Foto: Mar Gueye