Høring: Ungdomsskolemeldingen

Oktober 2011

Fellesrådet for kunstfagene i skolen gratulerer med Ungdomsskolemeldingens hovedtiltak: innføring av valgfag og økt bruk av praktiske arbeidsmåter.

FKS representerer fagmiljøene for dans, drama, mediefag og norsk. Dans, drama og mediefagene er praktiske i seg selv. Lærere i disse fagene har alltid en praktisk innfallsvinkel til egne og andres fag. Gjennom prosesser ved bruk av dans, drama og mediefag får elevene en læringsopplevelse som gir dem en bedre faglig forståelse.

  • Drama handler om å løse oppgaver innenfor en fiksjon.
  • Å lage medieprodukter handler om å fortelle en historie, og å formidle historien som nettside, skoleavis, radioprogram, film eller animasjonsfilm. 

Når Ungdomsskolemeldingen vil øke bruken av praktiske arbeidsmåter, ser FKS det som gledelig at pedagoger i våre fag får en større plass i skolen.
Det må gjøres strakstiltak for å oppnå endringer raskt:

  1. Det må komme konkrete føringer til ungdomsskolene om at alle nyansatte og vikarer skal ha en praktiskfaglig kompetanse.
  2. Undervisning i drama og mediefagenes praktiske arbeidsmåter må inngå som en obligatorisk del av lærerutdanningene fra høsten 2012.

Dersom dette skal være opp til den enkelte høgskole/universitet, slik det er i dag, kommer det ikke til å skje noen endring. Fagmiljøene for drama, dans og praktiske mediefag er i mindretall ved alle lærerutdanningsinstitusjonene. Eller eksisterer ikke.

Valgfaget Produksjon for sal og scene er det første på listen over nye valgfag. I utkast til læreplan står det at elevene skal skape sceniske produksjoner som musikal, teater, dans, stand-up, cabaret, performance, konsert, sirkus eller revy. Eller audiovisuelle produksjoner som film, installasjoner eller andre multimedie-produksjoner. Det aller meste av dette tilhører fagområdene dans, drama og mediefag. Produksjon for sal og scene er et lite fag på 57 årstimer. Det gjør det mulig å sette et høyt kompetansekrav, og gi elevene et løft ved å ansette kompetente fagfolk.
Det må settes kompetansekrav for å undervise i valgfaget Produksjon for sal og scene. Kravet bør være en bachelorgrad eller tilsvarende realkompetanse fra scenekunst eller filmproduksjonsfeltet. For valgfaget Produksjon av informasjon må de samme kompetansekravene innen praktiske mediefag gjelde.