Høring: Ja til kompetansekrav

Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

FKS, Musikernes fellesorganisasjon og Musikk i Skolen er enige om at det også må stilles krav til undervisningskompetanse i de estetiske fagene og stilte i åpen høring i Kirke-, undervisnings- og forskningskomiteen mandag 7. mai.

KUF-komiteen skal nå behandle "Prop. 84 L (2011-2012): Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.)" og tok imot innspill fra organisasjonene. I tillegg til MFO, MiS og FKS, kom KS og Utdanningsforbundet med innspill til komiteens behandling.

FKS, MFO og MiS støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre kompetansekrav for å kunne undervise i skolen, men advarer mot å stille ulike krav i ulike fag og anbefaler 30 studiepoeng som krav i alle fag på barnetrinnet, og 60 poeng som krav på ungdomstrinnet. 

I sitt innspill skriver FKS blant annet:

FKS støtter at det innføres krav om fagkompetanse for å undervise på alle trinn i grunnskolen. Lærerens kompetanse er den viktigste forutsetningen for at alle elever får undervisning av høy kvalitet tilpasset den enkelte og elevfellesskapet. Men kravet om fagkompetanse må gjelde alle fag og det vil være uheldig å sortere fagene i viktige og mindre viktige. Alle fag i skolen er på forskjellige måter viktige for elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling, og ikke minst for at elevene skal få de beste forutsetninger til å utvikle alle sine evner og talenter på best mulig måte. FKS mener derfor at kompetansekravene i alle kunstfagene må holdes på samme nivå som øvrige undervisningsfag. I tillegg ønsker vi å presisere at det er viktig at faglærere i kunstfag som ikke er egne undervisningsfag (dans, drama, mediefag) kan ansettes som faglærere i de undervisningsfag deres respektive fag sorterer inn under i dag. Dette fremgår riktignok under pkt 3.5.2.1, men FKS anbefaler en presisering:

• at kompetansen til faglærere i drama, dans og mediefag anses som faglig relevant for de undervisningsfag som behandler disse kunstfagene i dagens rammeplaner.

Fellesrådet for kunstfagene i skolen støtter for øvrig MFOs anbefalinger: 
• at det innføres krav om 60 studiepoeng for å undervise i alle fag på ungdomstrinnet
• at det innføres krav om 30 studiepoeng for å undervise i alle fag på trinnene 1-7.

 


2

2