Det muliges kunst

Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen leverte sin rapport 24. april 2014 og kom med 10 råd til kulturministeren og kunnskapsministeren. 

Her finner du rapporten «Det muliges kunst».

Her er høringsuttalelsen fra FKS:

Til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Til kulturminister Thorhild Widvey

Høringsinnspill til rapporten «Det muliges kunst»
I dette høringsinnspillet ønsker vi å peke på noen forhold av betydning for nyetablering av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og vår virksomhet.
Det er særlig tre forhold vi vil berøre:

 1. FKS støtter forslaget om at et nytt Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen legges til Oslo for å samlokalisere mange av de eksisterende tilbudene på dette feltet.
 2. FKS støtter at det nye forslaget til mandat tydeligere omfatter både de kunst- og kulturfaglige miljøene og utdanningssektoren.
 3. FKS støtter forslaget om at interesseorganisasjonene får en tilknytning til det nye senteret.

Vi vil nedenfor utype de muligheter og forbehold vi ser ift pkt 3.
Et nytt nasjonalt senter må ha et overordnet blikk på fagene det skal ha ansvar for og gode nettverk.
Interesseorganisasjonene har dette allerede!
FKS foreslår derfor at våre interesseorganisasjoner styrkes slik at de kan ha ansatte som fungerer som fagkonsulenter for de fem kunstfagene på det nye nasjonale senteret. På den måten kan senteret dra nytte av de nettverk som følger med.
Begrunnelse:
Interesseorganisasjonene er gjennom sine styrer/ansatte, medlemsmasser og øvrige nettverk de aktørene på feltet som har den bredeste innfallsvinkel til og kunnskap om sine respektive fag:


 • i hele utdanningsløpet fra barnehage til høgskole og universitet

 • på fritiden og i skolen, inkludert kulturskolen og DKS

 • som kunstfag og allmenndannende fag

 • som læringsmetode
 • med eleven som utøvende, skapende, opplevende og reflekterende

 • ved at de retter seg mot både læreren og eleven, gjennom aktivitet/prosjekter og kompetanseheving

 • ved å bidra til forskning og informasjonsutveksling, nasjonalt og internasjonalt

 • og tar vare på tradisjoner og ser utviklingsmuligheter

Samtidig er det avgjørende at interesseorganisasjonene får opprettholdt ansvar for sine medlemsmasser og sin faglige og fagpolitiske aktivitet, uavhengig av senteret.
I rapporten foreslås det at ”Ved samlokalisering vil organisasjoner og landslag kunne bidra i senterets arbeid med sin kompetanse og deler av sin bevilgning.” (Det muliges kunst, s.73).
Som illustrasjon 1 viser er interesseorganisasjonene av ulik størrelse og for flere er bevilgningene per i dag på et minimum for å opprettholde drift. Å overføre deler av denne bevilgningen til senteret vil derfor bety nedlegging av virksomheten. Dette er virksomheter som har eksistert i mange tiår og som har vært og er sentrale i utvikling av fagmiljøene. Vi vil derfor sterkt fraråde tiltak som delvis eller helt fjerner disse miljøene.
Isteden foreslår vi som tidligere nevnt, en styrking av organisasjonene som vil sikre fagkompetanse inn i senteret og kontinuitet i organisasjonenes aktivitet.
Gi interesseorganisasjonene en sentral rolle og det nye senteret vil kunne få den nødvendige dybde, bredde og overordnede blikk på fagfeltene det skal ha ansvar for.

Oslo, 20.juni 2014
Vennlig hilsen
Anette Sture Iversen, fagkonsulent Dans i Skolen

Kari Strand, daglig leder Drama- og teaterpedagogene (tidl. Landslaget Drama i Skolen)
Mai Gythfeldt, styremedlem Mediepedagogene

Kristine Storsve, daglig leder Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Åshild Vethal, styreleder Fellesrådet for kunstfagene i skolen